Teuladeta

Complement per a tendals que contribueix a la protecció de qualsevol tendal quant està recollit.

Cobreix una sortida de 29 cms. Material d'al·lumini que permet lacar-se en funció del tendal.